AVANTERA = е консултантска компания в сферата на мениджмънт консултинга  (www.avantera.ro) с мисията да осигури на своите клиенти адекватни решения за тяхнoтo динамичнo и ускорено развитие, по систематичен, непрекъснат и устойчив начин, и да подкрепя  организациите да се развиват в посока на високи бизнес постижения, за постигане на конкурентно предимство чрез използване на най-съвременни инструменти и техники за управление.

Нейните ценности са: Партньорство, Иновации, Знание, Качество, Производителност, Почтеност, Постоянство, Уважение, Успех.

Нейната дейност:

  • Мениджмънт консултинг: Стратегическо развитие на компаниите, Операционен дизайн и усъвършенстване (процеси, структура, ресурси, инфраструктура – особено IT), Организационна култура
  • Обикновен БПМ – разработване и предоставяне на нашите клиенти с моделиране на бизнес процеси и подходящи инструменти за управление.

Нейните клиенти:

  • реализиране на десетки сложни проекти за клиенти както от публичния, така и от частния сектор, малки, средни и големи компании, опериращи в различни отрасли (телекомуникациите, банковото дело, транспорта, бързооборотни стоки, IT, бизнес с горива, фармацефтика, енергетика, публична администрация): анализ на ефективността, анализ на възможностите за подобряване, проектиране на информационни системи, над 6000 процедури, разработена, мениджмънт на промяната и обучение.
  • докато част от осъществените проектите на няколко от клиентите включват разработването на стратегия и развитие на организационната култура, друг значителен брой от нашите проекти са фокусирани върху операционен мениджмънт, операции (бизнес процеси) Реинженеринг и инструментални решения (особено в развитието на IT системите).

ETS = Eurotraining Solution Ltd. (http://e-trainings.ro/) се фокусира върху програми за професионално обучение, които се ползват с висок обществени интерес в областта на управлението, лидерството, инвестициите, администрацията и услуги, маркетинг и човешки ресурси, модерни езици, PR – дейности.

Основната дейност на фирмата е “начално и продължаващо обучение за възрастни(лица на 16 год.)” във всички видове дейност, базирано на професионалните стандарти, разрешени от Министерството на националното образование и научните изследвания чрез националната квалификационна инспекторат (съкр НКИ.) – Националния съвет за професионално обучение на възрастни(съкр. НСВПO).

ETS осигурява професионално обучение на лица, свързани с обществени или частни фирми, които работят в различни икономически отрасли (транспорт и разпределение на електрическа енергия, поддръжка индустриални площи, масло и газ, инженерингови и консултантски услуги, електрически дизайн инсталации и поддръжка, научноизследователска и развойна дейност, ИКТ, публична администрация).

ETS работи със система за управление на качеството (SMS) в съответствие с изискванията на SR EN ISO 9001: 2015 и е сертифицирана от TUV Austria Cert Gmbh да предлагат професионални услуги за обучение на възрастни едновременно с технически консултации и мениджърски услуги.

ЦОУБ = Център за обучение на учители – Букурещ (http://www.ccd-bucuresti.org/)   е водеща институция за предоставяне услуги свързани с повишаване на квалификацията и професионално развитие на учители/преподаватели, бидейки инициатор на промяна и иновации изисквани от пре- университетска образователна реформа.

Той работи в партньорство с институции, включително академичната общност, библиотеки, правителствени и неправителствени организации, водейки се от мисията си за насърчаване на иновациите и развитието в контекста на продължаващата образователна реформа в Румъния и осигурявайки рамката за личностното и професионално развитие на университетските преподавателите и учителите в средното образование.

ЦОУ – Букурещ подобрява непрекъснато своята дейност  чрез многогодишния си опит, придобит в следствие на усилена работа, по прилагането на най-добрите практики и съвременни техники. Той също така предлага голямо разнообразие от образователни и обучителни програми на курсове, които обхващат всички учебни програми и са с различна продължителност, например дидактика на учебни предмети, личностно образование(обучение за развитие на характера), комуникация и водене на преговори, управление, лидерство, чужди езици, качеството на образованието, социална адаптация и др.

УПБ = Университет Политехника – Букурещ (www.upb.ro) е най-големият и най-престижния технически университет в Румъния, тое е класиран като най-добър национален университет, според международния “Университетски ранкинк на академичното представяне”.

Неговата мисия е образованието, научните изследвания и иновациите, ориентирани към общество на знанието, за устойчиво развитие на социалната и икономическа среда. Научните изследвания са основен компонент, стойността на получените резултати на национално и международно ниво се единодушно признати и стратегически ориентирани към високите области на развитие.

УПБ непрекъснато участва в процеса на модернизация на образованието, чрез разработване, тестване и внедряване на нови технологии и методики в областта на образованието, както за студенти, така и за преподаватели, като едновременно е в постоянен диалог с големи университети в Европа и от целия свят. Той има богат опит и висока компетентност в системите за управление на образованието чрез активно използване на образователни платформи като Moodle в подкрепа на онлайн курсове през последните 10 години. Освен това годишно, университета, провежда обучения, рецензира и сертифицира около 200 преподаватели да получат първа и втора дидактическа степен.

МУ = Мариборският университет (www.um.si) е държавен университет, който обхващаща всички класически научни дисциплини, с основна насоченост ​​към модернизация и иновации, международно сътрудничество, конкурентоспособност, и мулти-дисциплинарност.

МУ е  всеобхватна институция ангажирана с достигането на високи постижения в образованието, обогатяване на знанията чрез фундаментални, приложни научни изследвания, креативност и художествено изразяване. МУ има за цел да насърчава партньорството на широка обществена основа с бизнеса, правителствени и неправителствени организации, за да се обогати обучителния процес, изследванията и креативността; да се подготвят социално ангажирани граждани; укрепване на демократичните и етични ценности, както и гражданска отговорност; обръщане на внимание върху важни обществени проблеми, проблемите на околната среда; насърчаване на устойчивото развитието; и допринасяне за общественото благо.

Той осигурява равни възможности за студентите, и се ръководи от основни ценности като свободата на мисълта и словото и недопускане на дискриминация. От 2011 г. Мариборският  университет има център за кариерно развитие, който подкрепя студенти и дипломанти в тяхното професионално развитие. Основните дейности включват кариерно консултиране и коучинг с подробна информация за възможностите за кариера и нейното развитие, различни събития, като лекции, семинари, работни срещи, дискусии и срещи. Студенти и завършили могат да получат информация за свободните работни места и стажантски програми в Словения и в чужбина.

Русенски университет “Ангел Кънчев” (https://www.uni-ruse.bg/en), е основан през 1945 г., настоящата структура е с 8 факултета, 130 лаборатории и 26 други съоръжения, записани са и над 190 докторанти, успешно участвали в над 200 международни проекти, като TEMPUS, FP7, трансгранично сътрудничество “България-Румъния”.

Голямото предимство на Русенския университет произлиза от възможността да разполага с учени от различни научни области, които участват в различни регионални, национални и международни дейности, свързани с предприемачество, иновации, развитие на технологии за различни бизнес сектори, трансфер на технологии, екология, здравеопазване, социални грижи и др.
РУ има редица специализирани центрове, сред тях са: Център за продължаващо обучение (ЦПО); Център за дистанционно обучение (ЦДО), Център за трансфер на технологии (ЦТТ) Научно-изследователски сектор (НИС); Университетски център за кариерно развитие (УЦКР); Център за международно сътрудничество и мобилност; Център за насърчаване на предприемачеството (ЦНП).

Той има богат опит в създаването и изпълнението на учебни програми и курсове за различeн кръг заинтересовани страни, и по-специално в областта на устойчивото развитие на бизнеса, управление на социално-икономическата система, предприемачество и иновации, а от 2014 г. Русенският университет участва много активно в съвместна инициатива на Европейската комисия HEInnovate.